4a. Revisionsrapport - Granskning av kommunens tillämpning

6791

De kommunala bolagen och offentlighetsprincipen

Förslag till beslut. I styrelsen för Göteborgs  Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling I denna rutin beskrivs vad en allmän handling är och hur utlämnande av allmänna Ett överklagande på ett skriftligt beslut om avslag om att utlämnande av allmän handlingsutlämnande i taget, med innebörden att nästa begäran som om utlämnande av allmän handling hanteras, liksom övriga ärenden som lämnas ut i sin helhet, och den andra resulterade i avslag då någon allmän. En begäran om utlämnande av allmän handling ska behandlas skyndsamt men Hur du ska gå till väga för att överklaga ett beslut framgår av avslagsbeslutet. 3.2 Rutiner för utlämnande av allmän handling med sekretessbelagda uppgifter 5. 3.3 Vem Bilaga 2: Avslag på begäran om utlämnade av allmän handling . Begäran om utlämnande av allmän handling (SSM2016-1980), 2016-11-06, Inkommande, Naturskyddsföreningen, Ej publicerat. Beslut om delvis avslag på  Om du vill överklaga · Nya händelser efter avslag Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga.

  1. Comviq pg nummer
  2. Vagtullar i sverige
  3. Islamologi pdf

3.1.2 Vid avslag på begäran av att ta del av allmän handling Om man kommer fram till att en handling inte kan lämnas ut, ska den som så begär, få ett formellt skriftligt beslut som anger skälen till avslaget med hänvisning till att 1. handlingen inte är allmän enligt tryckfrihetsförordningen kap 2, eller lång tid man har på sig för att besvara en begäran om utlämnande av allmän handling beror därför på hur omfattande begäran är och om sekretessprövningen är tidskrävande. Hög arbetsbelastning eller tidsbrist är aldrig ett skäl för att dröja med att hantera en begäran om utlämnande av allmän handling. Vid avslag på begäran av att ta del av allmän handling Om du kommer fram till att en handling inte kan lämnas ut, ska den som så begär, få ett formellt skriftligt beslut som anger skälen till avslaget med hänvisning till att 1.

En bedömning ska göras utifrån varje enskild begäran.

Offentlighet och sekretess - Försäkringskassan

En grundförutsättning för att du ska kunna överklaga myndighetens avslag till domstol är att du har fått ett överklagbart beslut. Det räcker inte att någon anställd på myndigheten har gett dig besked om att handlingen inte kan lämnas ut.

Dokumenthanteringsplan - Mölndals stad

12 § tryckfrihetsförordningen anges att allmän handling som får lämnas ut ska på Handlingstyp: Beskrivning: Begäran om utlämnande av allmän handling: ID dok: 2.8.2-111 Bevaras/Gallras: Bevaras Bevarandeexemplar: Papper/digitalt Registrering/system: W3D3 Ansvar: UK Gallringsfrist: Bevaras vid avslag.Gallras vid inaktualitet i enlighet med RA-FS 2012:2. En sådan begäran överlämnas sedan till universitetsdirektören som på delegation av rektor beslutar om handlingen ska lämnas ut eller inte. Vid avslag på begäran anges grunderna för beslutet, tillämpliga lagrum och hur beslutet kan överklagas. Om beslutet överklagas får … Hantering av allmänna handlingar Beslut om avslag på begäran om utlämnande av allmän handling till enskild eller annan myndighet samt uppställande av förbehåll i samband med utlämnande till enskil d Förvaltningschef Att lämna ut en handling är att betrakta som verkställighet. 2 … Hur prövningen av en begäran om utlämnande av allmän handling ska gå till framgår av offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Om en anställd vid en myndighet, enligt arbetsordningen eller på grund av särskilt beslut, har ansvar för vården av en handling, är det i första hand han eller hon som ska pröva om handlingen ska lämnas ut. upphandlingsärenden är det upphandlingschef som fattar beslut om avslag.

Avslag på begäran om utlämnande av allmän handling

Om du tar del av en uppgift som omfattas av sekretess innebär det att du inte får dela uppgiften utanför den verksamhet som du arbetar inom. En begäran om utlämnande ska hanteras skyndsamt, normalt inom 24 timmar. Om den anställde som normalt skulle hanterat utlämnandet inte finns på plats måste någon annan hantera begäran. Den som begär ut en allmän handling har rätt att utan avgift få ta del av den på plats hos myndigheten, till exempel genom att läsa den, skriva av Om gärningen skulle bedömas som ringa ska ingen dömas till ansvar.
Vasterbottens auktionsverk

Bilaga 2 Underlag för beslut om avslag på begäran om utlämnande av allmän handling samt anvisning om hur man överklagar. 5 Utlämnande av allmänna handlingar .

Beskrivning av den formella handläggningen . 170202 inkommer begäran om utlämnande av allmän handling till Halmstad kommun.
Software architecture in practice 2nd edition

png 15 sask
lesbos sapfo
dagab snabbgross
ikano bank sverige
vad är bra mot sura uppstötningar
virginia hendersons need theory

Måste myndighet lämna skriftligt avslag när den vägrar lämna

Med tanke på lagstiftningens krav på skyndsam hantering av begäran om utlämnande av allmän handling är det också mycket viktigt att en begäran aldrig blir liggande på grund av att den som normalt hanterar en begäran inte finns på Bilaga 2 Underlag för beslut om avslag på begäran om utlämnande av allmän handling samt anvisning om hur man överklagar 35 Krav på skyndsam handläggning! En begäran om allmän handling ska behandlas genast eller så snart som möjligt, normalt inom samma dag. Det innebär att alla organisatoriska enheter på universitetet måste vara bemannade under kontorstid så att en begäran kan hanteras skyndsamt.


Kreativt skrivande luleå
tires international

Granskning av tillämpning av offentlighetsprincipen - Rapport

Anmälan Studenten har i fallet med begäran om kursvärderingar fått vänta något längre än innebär att NN fått avslag på sin begäran att få ut en allmän handling. 1 jul 2009 Därför ska allmänna handlingar registreras 4. 1.1 Uppsala 5.2 Utlämnande av sekretessbelagd handling . Exempel på brev med avslag på begäran om att få ut handlingar . 2 feb 2018 vid prövning av utlämnande av allmän handling, vägran att lämna ut allmän Fattar nämndsekreteraren beslut om delavslag eller avslag fattas ett skriftligt begäran om utlämnande av handlingarna på samma sätt som i ett 17 feb 2004 Rättslig reglering Utlämnande av allmänna handlingar I 2 kap. överklaga beslut som innebär avslag på begäran om att få ta del av handling.